Absolvent predmetu získa pokročilé zručnosti v získavaní, úprave a analýze priestorových socioekonomických a environmentálnych údajov prostredníctvom špecializovaných softvérov QGIS a GeoDa. Bude vedieť definovať spoločenský problém, identifikovať potrebné údaje, navrhnúť vhodné metódy a realizovať analýzu založenú na priestorových údajoch. Študenti získajú praktické zručnosti s analýzou priestorových údajov v softvéri QGIS a GeoDa.

Absolvovaním predmetu si študent zlepší analytické a prezentačné schopnosti prostredníctvom vizualizácie údajov. Absolvent predmetu bude vedieť uskutočniť základné techniky vizualizácie údajov, ktoré slúžia na exploratívnu analýzu údajov a ich komunikáciu verejnosti.

By completing the course, the student will understand the economic principles behind the growth and development of regions and the possibilities of public policy to influence these processes. He will be able to perform localization analysis, analysis of spatial concentration, analysis of the sectoral structure of regions, analyze the multiplication process and analyze the process of regional convergence. The graduate will have an overview of basic data sources for economic analysis of regional economies. Using the acquired knowledge, he will be able to identify suitable economic tools for solving regional development problems.

Absolvovaním predmetu bude študent rozumieť ekonomickým princípom v pozadí rastu a rozvoja regiónov a možnostiam verejnej politiky ovplyvniť tieto procesy. Bude schopný uskutočniť lokalizačnú analýzu, analýzu priestorovej koncentrácie, analýzu odvetvovej štruktúry regiónov, analyzovať multiplikačný proces a analyzovať proces regionálnej konvergencie. Absolvent bude mať prehľad o základných zdrojoch údajov pre jednotlivé ekonomické analýzy. S využitím nadobudnutých vedomostí bude schopný identifikovať vhodné ekonomické nástroje na riešenie problémových oblastí.

Absolvovaním predmetu bude študent rozumieť ekonomickým princípom v pozadí rastu a rozvoja miest a možnostiam verejnej politiky ovplyvniť tieto procesy. Bude schopný uskutočniť vybrané ekonomické analýzy napr. analýzu veľkostnej štruktúry miest, analýzu štruktúry využívania pozemkov, analýzu výberu módu dopravy v meste, analýzu cien nehnuteľností prostredníctvom hedonických modelov. Analýzy budú prostredníctvom realizovať prostredníctvom štylizovaných príkladov alebo s využitím reálnych údajov. Absolvent bude mať prehľad o základných zdrojoch údajov pre jednotlivé ekonomické analýzy. S využitím nadobudnutých vedomostí bude schopný identifikovať vhodné ekonomické nástroje na riešenie vybraných problémových oblastí v meste.