Marketingová komunikácia - predmet pre 2. ročník II. stupňa na dennom aj externom štúdiu.  

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť progresívne poznatky o aktuálnej teórii a praxi výskumu trhu. To zahŕňa poznanie poslania marketingového výskumu, jeho vývojových tendencií a sofistikovaných nástrojov skúmania. Vysvetľuje metódy zhromažďovania, spracovania a analýzy údajov. Vedomosti a porozumenie: Schopnosť samostatne navrhnúť a realizovať výskumný projekt riešiaci problémy marketingového a obchodného manažmentu. Získať znalosti na riešenie marketingových situácií. Chápať faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces v marketingu. Praktické zručnosti: Schopnosť aplikovať teoretické znalosti na konkrétnych príkladoch a realizovať originálny výskum. Kompetencie: Ovládať pojmový aparát. Schopnosť a spôsobilosť aktívne sa zapájať do činnosti tímu. Nachádzať kreatívne riešenia nastolených úloh. Orientovať sa v problematike výskumu trhu a aktuálnych trendoch v danej oblasti. Schopnosť hodnotiť a syntetizovať poznatky a interpretovať ich.