Kurz je určený pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov.

Študenti sa počas semestra oboznámia so základnými pojmami a postupmi terminologickej práce,  terminografie a manažmentu terminologických databáz. 

Naučia sa, čo je napr. heslové slovo, definícia, pojem, termín, pomenovanie, objekt podľa príslušných medzinárodných  noriem STN. Naučia sa používať MS Excel ako vstupný a výstupný nástroj prípravy glosárov, oboznámia sa so základmi využívania webových korpusov a možnosťami využívania voľne dostupného softvéru na vytváranie vlastných korpusov (Antconc), ako aj vykonávať extrakcie termínov z nástrojov pre počítačom podporovaný preklad -CAT (SDL Trados, MemoQ).

V rámci seminárov majú študenti za úlohu pripraviť dvojjazyčný glosár vybraných terminologickýxh záznamov podľa zvolenej oblasti (CJ-SK), ktorý bude zodpovedať štandardným požiadavkám merania kvality terminografických výstupov. Jeho cieľovou skupinou používateľov budú odborníci v danej oblasti, napríklad odborníci v konkrétnej oblasti, prekladatelia a tlmočníci, dokumentaristi, editori a redaktori odborných časopisov, lingvisti, ktorí pracujú s odbornou lexikou, učitelia jazykov pre špecifické účely a pod.