Cieľom tohto kurzuu je poskytnúť študentom základné poznatky z ekonometrického modelovania časových radov a načrtnúť niekoľko bežných problémov, ktoré vzniknú pri práci s časovými radmi teoreticky rovnako ako aj prakticky. Kurz tvoria dve rovnocenné časti. Prvá časť sa zameriava na jednorozmerné modely a algebru časových radov, ktorá je v ich pozadí a je doplnená o problematiku jednotkových koreňov a dekompozíciu časových radov. V druhej časti je problematika rozšírená o modely viacerých premenných - vektorovo autoregresné modely a vektorové kointegračné modely. Softvér, ktorý sa používa pri analýzach: jazyk R, Python a EViews.

Kurz je zameraný na teoretické vysvetlenie princípov kvantifikácie ekonomických procesov pomocou ekonometrických modelov a metód (metóda najmenších štvorcov, zovšeobecnená metóda najmenších štvorcov, metóda maximálnej vierohodnosti, metóda momentov a zovšeobecnená metóda momentov) a možnosti ich aplikácie. Softvér používaný pri analýzach: jazyk R, Python a EViews.

Cieľom tohto kurzu je vysvetliť ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Poukazuje na vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Predstavuje ekonometrický model a jeho možné aplikácie. Zameriava sa na jednorovnicový lineárny regresný model a štatistické predpoklady, odhad parametrov a testovanie. Prezentujú sa analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Rozoberá sa nesplnenie štandardných predpokladov a ich dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Vysvetlené je testovanie a riešenie problémov pri nesplnení základných predpokladov. Softvér, ktorý sa používa pri analýzach: jazyk R , Gretl a EViews.

Cieľom tohto predmetu je zvýrazniť porozumenie základných ekonometrických techník a postupov pri ich aplikácii na konkrétne empirické problémy. Z tohto dôvodu sú ku každému problému prezentované príklady s reálnymi alebo simulovanými údajmi. Druhý kurz úvodu do klasickej ekonometrie je viac zameraný na problematiku viacrovnicových modelov a analýzu stacionarity a kointegrácie. Softvér, ktorý sa používa pri analýzach: jazyk R, Gretl a EViews.