Kategória predmetov (kurzov), ktoré sú vyučované Katedrou aplikovanej informatiky, FHI.