Odborný garant: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Učitelia: Ing. PhDr. Sylvia Bukovová, PhD., Ing. Jana Kissová, PhD.

Cieľ: popularizovať a diseminovať základné princípy sociálnej a solidárnej ekonomiky a prakticky vyškoliť expertov pre oblasť podnikania a ekonomických aktivít v entitách sociálnej a solidárnej ekonomiky so zameraním na podporu udržateľného rozvoja ekonomiky SR.

 Cieľová skupina: manažéri podnikateľských subjektov, NZO, NGO, sociálnych podnikov, študenti, komunálni a regionálni manažéri a kontrolóri, učitelia stredných škôl, odborná a laická verejnosť

Trvanie: 15.10. – 7.12.2018

 Tento tréning v rámci európskeho projektu „Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti do roku 2018“, č. zmluvy SAMRS/2016/EK/2/4, prolongácie projektu „SSEDAS: Social and Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond“, ref. č.: DCI-NSAED/2014/352-248“

Keďže ide o pilotný tréning budeme veľmi radi, keď vy ako aprobanti tréningu nám umožníte zlepšiť a zdokonaliť obsah aj formu. Sme vďační za každú reakciu.

 

 

Cieľ: Charakterizovať podstatu, atribúty a podmienky fungovania SSE, jej špecifiká v SR a EU a predovšetkým vymedziť špecifické problémy a osobitosti činnosti a financovania sociálnych podnikov v SR a oboznámiť s možnosťami inovácií a alternatív štandardnej podnikateľskej činnosti.

Navrhnutá dĺžka štúdia Modulu I. 15.10.-2.11.2018

Cieľ: Definovať podstatu, determinanty a inovácie fungovania úspešných modelov  líderských podnikov a spôsobov riešení štandardnej podnikovej činnosti a súčasne špecifikovanie osobitostí činností konkrétneho podniku so sociálnym alebo  environmentálnym zameraním.

Navrhnutá dĺžka štúdia Modulu II. 26.10.-11.11.2018

Cieľ: Predstaviť základné princípy  v oblasti ochrany spotrebiteľa,  oboznámiť s pravidlami fungovania a dosiahnutými výsledkami spotrebiteľskej politiky, podnietiť, informovať o zodpovednej spotrebe a difúznych inováciách. Zároveň špecifikuje kategórie kontrolovaných a regulovaných tovarov a služieb, dôležitú legislatívu v oblasti ochrany spotrebiteľov a kľúčové inštitúcie, ktoré sú nápomocné v prípade spotrebiteľských problémov.

Navrhovaná dĺžka štúdia Modulu III 12.11.-29.11.2018

Cieľ: Predstaviť praktický tréning inovatívnych foriem podnikania, zameraných na SSE, environmentálne a sociálne podnikanie, ochranu spotrebiteľa, potravinovú bezpečnosť a výchovu k zodpovednej spotrebe.

Navrhovaná dĺžka štúdia Modulu IV 30.11.-7.12.2018